Thời gian xử lý

Thời gian Liên Á cho kỹ thuật đến nhà Khách hàng hỗ trợ giải quyết khiếu nại?

Thời gian dự kiến đến hỗ trợ Khách hàng như sau: 

- Trong vòng 4 giờ làm việc tại khu vực HCM 

- Trong vòng 8 giờ làm việc tại các Tỉnh/ Thành phố còn lại

Thời gian Liên Á giải quyết hoàn tất khiếu nại?

Thời gian dự kiến hoàn tất việc giải quyết khiếu nại Khách hàng như sau: 

- Trường hợp xử lý tại nhà Khách hàng: trong vòng 01 ngày 

- Trường hợp mang sản phẩm về nhà máy Liên Á xử lý: 

* Trong vòng 03 ngày làm việc tại Hồ Chí Minh 

* Trong vòng 07 ngày làm việc tại các Tỉnh/ Thành phố còn lại